آبکاری گالوانیزه خاص

پوشش گالوانیزه برای قطعاتی با شکل و کاربرد غیر معمول و ضخامت بالا

پوشش گالوانیزه برای قطعاتی با شکل و کاربرد غیر معمول و ضخامت بالا

این پوشش برای قطعاتی مورد استفاده قرار میگیرد که شکل غیر معمول و وزن نسبتا بالایی دارد و بنا به شکل ظاهریش  کار برد های متفاوت و ضخامت به نسبت بالایی دارد